Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KUSMI TEA POLAND

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.maisondethe.eu
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176),
  3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.maisondethe.eu  za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
  2. Sprzedawca – KTP Sp. z o.o. ul. Puławska 7/9 m 22, 02-515 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508846, posiadająca nr NIP: 5213751141, REGON: 365619283, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 PLN, będąca właścicielem Sklepu; 
   Klient
    – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;
  5. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
  6. Umowa – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
  8. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta;
  9. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  10. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające Klientowi składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu;
  11. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;
  12. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
  13. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§ 2

Składanie Zamówień

 1. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub też jednorazowo, bez potrzeby rejestracji.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie zamówień przez 24 godziny na dobę.
 3. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 4. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo przyznawania specjalnych rabatów wybranym Klientom, w szczególności dokonującym dużej ilości Zamówień oraz przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży na stronie Sklepu. W celu uniknięcia wątpliwości, Ceny promocyjne wprowadzone po dokonaniu Zamówienia nie mają wpływu na Cenę, jaką Klient zobowiązany jest uiścić za złożone Zamówienie. Różnica w Cenie promocyjnej oraz Cenie Towaru podczas składania Zamówienia nie są zwracane Klientowi.
 6. Promocje przeprowadzane na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów) i nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak: ilość, sposób dostawy, sposób Płatności.
 8. Celem realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające dostarczenie Towaru Klientowi, takie jak w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres dostawy,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail.
 1. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 2. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Potwierdzam zamówienie”.
 3. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności. Nie dotyczy to Zamówień składanych przez Klientów z opcją Płatności przy odbiorze Towaru (§ 4 ust. 3 pkt 1).
 4. Na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.
 6. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku określonym w ust. 14 powyżej Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowę uważa się za niezawartą.

§ 3

Konto

 1. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.maisondethe.eu
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. hasło.
 1. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.
 2. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.
 3. Zabrania się udostępniania swego hasła osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
 4. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),
  2. przeglądanie historii zakupów Klienta,
  3. monitorowanie stanu złożonych Zamówień.
 1. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory Klient może korzystać z założonego Konta.
 2. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Dane, o jakie Klient może uzupełnić swoje Konto to w szczególności:
  1. adres,
  2. numer telefonu,
  3. data urodzenia,
  4. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§ 4

Płatności oraz dostawa

 1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa),
  2. przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
  3. płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.
 1. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2-3 powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
 2. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca wystawia Fakturę VAT.
 4. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
 5. Koszty dostawy zależne są od wybranej przez Klienta opcji podczas Składania zamówienia. Szczegółowy cennik dostaw oraz określający możliwe sposoby wysyłki znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Warunki dostawy”.
 6. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:
  1. przesyłka kurierska,
  2. paczkomat (dotyczy produktów spełniających wymagania gabarytowe),
  3. odbiór osobisty w stacjonarnym salonie sprzedaży Sprzedawcy.
 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy jest on zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 5

Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania Zamówienia, bez podania przyczyny.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej może odbyć się na jeden z poniższych sposobów:
  1. złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie go wraz ze zwracanym Towarem do dowolnego stacjonarnego salonu sprzedaży AD Loving Home na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie go wraz ze zwracanym Towarem i dopiskiem „Zwrot Zamówienia” na adres Sprzedawcy: KTP Sp. z o.o. ul. Puławska 5/7 m 22   02-515 Warszawa NIP: 5213751141
  3. wypełnienie formularza on-line(dotyczy Klientów posiadających Konto w Sklepie) – oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.maisondethe.eu w zakładce „Moje konto” i jednoczesne przesłanie zawracanego Towaru z dopiskiem „Zwrot Zamówienia” na adres Sprzedawcy, jak w pkt. 2 powyżej.
 1. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży.
 2. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
 3. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
 2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się na jeden z poniższym sposobów:
 • wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem do salonu firmowego Maison de The ul. Koszykowa 63, 00-667 Warszawa
 1. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.maisondethe.eu w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.